Miljö och kvalitet

Vi ska utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster för verksamheter inom Stockholmsregionen. Med bred kompetens, hög kvalitet och god service fokuseras vår konkurrenskraft på kunnande, engagemang, resurser och priser. Sedan oktober 2019 är vi ISO certifierade enligt miljö 14001 och kvalitet 9001. Sedan september 2021 är vi ISO certifierade enligt arbetsmiljö 45001.


Kvalitetspolicy

– Vi ska utföra våra tjänster med hög kvalitet och uppfylla tillämpliga krav
– Vi ska uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar
– Vi ska leverera våra tjänster i rätt tid och på rätt sätt

– Vi ska arbeta mot ständig förbättring som verksamhet

Miljöpolicy
– Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser
– Vi ska alltid sträva efter att arbeta miljöriktigt och förbättra vårt miljöarbete
– Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt uppfylla bindande krav
– Vi ska dokumentera och underhålla vårt miljöarbete som ska vara känt av våra anställda och tillgängligt för våra kunder

Personalpolicy
– Vi vill arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra till vår utveckling
– Vi ska erbjuda de anställa fortlöpande utbildning och bra anställningsvillkor

Arbetsmiljöpolicy
– Vårt arbetsmiljöarbete ska leda till bra arbetsklimat och hälsa samt en låg sjukfrånvaro och få arbetsskador
– Vi ska utföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön och följa upp beslutade åtgärder
– Vi vill att varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt rapportera eventuella risker eller hot mot en bra arbetsmiljö

Jämställdhetspolicy
– Vi ska bedriva ett aktivt, målinriktat och planmässigt arbete för jämställdhet
– Vi vill att man oavsett kön ska ha samma möjlighet till anställning, befordran och utveckling i arbetet

Drogpolicy
– Vi har nolltolerans mot alkohol och droger på våra arbetsplatser
– Vi har nolltolerans mot anställda som är påverkade under arbetstid eller har kvarstående påverkan
– Vi vill aktivt förebygga och motverka missbruk av humanitära och ekonomiska skäl
– Vi ska ha ett gemensamt ansvar för våra medmänniskor vilket innebär att vi ingriper när någon anställd far illa
– Vi har som verksamhet skyldighet och rättighet att att agera om vi misstänker missbruk hos våra anställda
– Vi ger berörd anställd med konstaterat missbruk en chans att åtgärda missbruket för fortsatt anställning