Miljö och kvalitet

Sedan oktober 2019 är vi ISO certifierade enligt miljö 14001 och kvalitet 9001.


Kvalitetspolicy
  • Vi ska utföra lokalvård och andra servicetjänster med en hög och jämn kvalitetsnivå samt uppfylla tillämpliga krav
  • Uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar
  • Leverera tjänsterna i rätt tid och på rätt sätt.
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar inom alla funktioner

 

Miljöpolicy
  • Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser samt alltid sträva efter att skydda miljön
  • Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt uppfylla bindande krav
  • Vi ska ständigt sträva att förbättra vårt miljöarbete
  • Miljöarbetet skall dokumenteras, underhållas och vara känt av våra anställda och vara tillgänglig för våra kunder
Vi arbetar med att:

• Genomföra energibesparande åtgärder var än vi bedriver verksamhet
• Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial i största möjligaste mån
• Vi arbetar uteslutande med städkemikalier som uppfyller erkända kravkriterier Bra miljöval
• Vi minimerar användandet av kemikalier i vår verksamhet
• Vid införskaffande av fordon köper vi miljöklassade person- och transportbilar
• All personal utbildas i eco-driving
• Upprätthålla och utveckla våra medarbetares miljökompetens
• Alltid ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp
• Ständiga kvalitetskontroller och uppföljning på städningen
• Klagomål ska behandlas omgående
• Brister ska åtgärdas omgående

Förhållningssätt

Våra mål når vi genom att arbeta integrerat med miljöfrågor i vår verksamhet och i enlighet med rådande lagstiftning, och branschens standarder.

 

För att bidra till att målen nås skall vi alltid:

• Sträva efter en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljön i planering, utveckling och genomförande i vår verksamhet.
• Beskriva miljöarbetet och dess överenskomna rutiner i våra gemensamma processer
• Regelbundet identifiera och värdera miljörisker
• Regelbundet mäta och utvärdera vår miljöpåverkan
• Integrera miljöfrågorna i vårt förbättringsarbete